Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Lysmåling

Har veien, tunnelen eller fotballbanen belysning i henhold til trafikksikkerhet eller nødvendig komfort? Har du som kunde fått det du har betalt for? En lysmåling slår fast om et belysningsanlegg leverer lys i henhold til spesifikasjonen.

Er lyset godt nok?

Lysmåling er et nødvendig verktøy for å kunne fastslå om et belysningsanlegg leverer lys i forhold til krav som er knyttet til det aktuelle prosjektet. For samferdselsprosjekter handler det oftest om trafikksikkerhet, mens for idrettsanlegg kan det dreie seg om gode nok treningsforhold eller krav knyttet til TV-produksjoner.

Det er stort sett to målemetoder som benyttes:

Luminansmåling benytter et avansert kamerasystem til å måle mengden reflektert lys fra et definert område.

Til luxmåling brukes et luxmeter for å måle mengde lys som direkte treffer en flate, f.eks en veibane eller idrettsplass.

Multilux har solid kompetanse og lang erfaring fra lysmåling på alle typer belysningsanlegg. Vi har avansert utstyr for å utføre lysmålinger med begge målemetoder, nøyaktig og effektivt. Ta kontakt for tilbud!

Lysmåling på vei og gate

Riktig veibelysning er svært viktig for trafikksikkerhet, både for kjørende og myke trafikanter. Belysningen skal ha riktig nivå i forhold til trafikkmengde, og lysets jevnhet skal være innenfor definerte grenseverdier for å unngå for stor lysvariasjon i veibanen. Blending skal også være innenfor et bestemt nivå.

Alt dette måles vanligvis i en luminansmåling. Ved hjelp av et avansert digitalt kamerasystem måles mengden reflektert lys fra et definert område i veibanen, i en gitt avstand til en tenkt sjåfør.

Systemet leverer en detaljert og illustrert rapport med alle relevante resultater. Den avslører om lysanlegget tilfredstiller de krav som er stilt til prosjektet.

Luxmåling er også en metode som benyttes på vei og gate, først og fremst til kvalitetssikring av levert belysning.

Lysmåling i tunnel

Trafikkulykker i tunnel medfører stor risiko for alle som befinner i tunnelen på ulykkestidspunktet. Riktig tunnelbelysning er et svært viktig bidrag for å forebygge slike hendelser. For å sikre at belysningen tilfredstiller alle kvalitetskrav, gjøres lysmålinger både før og etter at tunnelprosjektet er ferdigstilt.

I byggefasen utføres gjerne en luminansmåling for å finne riktig utgangspunkt for beregning av belysning i tunnelens innkjøringssoner (adaptasjons-luminans). Målingen gjøres i dagslys, og den avdekker mengden reflektert lys fra tunnelåpningens omgivelser. Dette varierer naturligvis med både himmelretning og topografi.

Når tunnelen er ferdig og belysning installert, anbefales en lysmåling for å avdekke eventuelle avvik fra leveransens spesifikasjon.

Lysmåling i Eikefettunnelen, Alver, Vestland (Foto: Håvard Fredly, Multilux as).

Luxmåling er den oftest brukte metoden for lysmåling på veibane i tunnel. Det defineres først en matrise av målepunkter på en gitt flate i hele veiens bredde, og deretter måles lysmengden som treffer hvert målepunkt ved hjelp av et luxmeter.

Måleverdiene overføres til software som beregner lysmengde og jevnhet. En detaljert rapport klargjøres og leveres oppdragsgiver.

Når veier og tunneler skal lysmåles, må allmenn trafikk være avstengt. Å stenge samferdselsårer har en kostnad, og derfor er det ønskelig å minimere tiden veien er blokkert. Lysmåling kan f.eks. utføres samtidig med annet vedlikeholdsarbeid. Men det er også viktig at lysmålingsoppdraget utføres så effektivt som mulig for å unngå unødig stengingstid.

Adrian-diagram, Slåttekåstunnelen.

Lysmåling av idrettsarenaer

Hvor godt er lyset på din idrettsarena? Gir det tilfredsstillende lys til sikker utøvelse av idretten arenaen er ment for? Er det godt nok lys for profesjonelle TV-produksjoner?

Godt flomlys på en idrettsarena er viktig for både utøvere og publikum. Flere idretter har også belysningskrav til sine arenaer. Eksempel på dette er de to øverste nivåene i norsk fotball. Her kreves dokumentasjon på at anlegget tilfredsstiller krav fra Norges Fotballforbund. Slik dokumentasjon konkretiseres i en lysmåling.

Multilux har lang og solid erfaring i planlegging og prosjektering av belysning for idrettsanlegg. Vi påtar oss måling av alle typer arenaer, store som små. Din idrettsklubb får en detaljert rapport som viser flomlysanleggets tilstand.

Ågotnes stadion, Øygarden, Vestland.
Ågotnes stadion, Øygarden, Vestland.

Etter måling og eventuelle utbedringer, godkjenner vi anlegget og utferdiger et belysningssertifikat. Dette sender anleggets eiere til relevant forbund/myndighet. For fotballarenaer utføres f.eks. lysmålinger iht kravene fra NFF. Multilux har sertifisert bl.a. Lerkendal Stadion i Trondheim, Color Line Stadion i Ålesund, og Sør Arena i Kristiansand.

Til bygging eller oppgradering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kan idrettslag og foreninger søke om midler fra Kulturdepartementet, såkalte tippemidler.

For å få midler til belysing må det prosjekteres et lysnivå på minimum 200 lux. Men det er ikke krav om lysmåling for å dokumentere dette, her er det nok med lysberegningen som ligger til grunn for oppføring av anlegget.

Lysmåling Stuenes stadion, Arendal, Agder.
Lysmåling Stuenes stadion, Arendal, Agder.

En måling dokumenterer ikke bare at flomlysanlegget tilfredsstiller krav, den avslører også om du som kunde har fått den løsningen du har betalt for.

MultilMultilux har solid kompetanse og lang erfaring fra lysmåling på alle typer veier og gater, i alle typer tunneler, og idrettsarenaer av alle slag. Vi har alt av nødvendig utstyr for å utføre både luminans- og luxmålinger raskt og effektivt. Ta kontakt for mer informasjon og et godt tilbud!

Jordalen hoppanlegg, Nord-Fron, Innlandet.

Publisert 7.12.2021. Tekst og foto: Vidar Moløkken, Multilux as.